Alarmavdelningen

Alarmavdelningen ansvarar för brandkårens operativa verksamhet. Verksamheten baserar sig på det gjorda brandkårsavtalet med Egentliga Finlands Räddningsverk, i vilken är definierat de tjänster (utrustning, personal, responstider), vilka brandkåren ställer till räddningsverkets förfogande.

Bild av alarmavdelinen i släckningsutrusting framför brandbilarna.

Alarmavdelningen består av en grupp på ungefär 40 väl skolade personer, vilka har en egen intern organisation.
För alarmavdelningens verksamhet (det uppgjorda avtalet med räddningsverket) ansvarar brandkårens kårchef (tillsammans med föreningens styrelse). Brandkårens vice kårchef koncentrerar sig på ledandet av den operativa verksamheten, försäkrar att alarmavdelningen är i alarmberedskap så att vi kan uppfylla de krav som förväntas av oss. Skolningscheferna försäkrar att alarmavdelningens personal får tillräcklig skolning så att de kan utföra till alarmavdelningen tillhörande uppgifter rätt och säkert. Detta innehåller bl.a. att göra och uppfölja veckoövningsplanen samt att skicka personalen på de kurser enligt den skolningsplan som inrikesministeriet har definierat för frivilliga brandkårens personal (se, skolningssystem).

Enhetscheferna leder i alarmsituation den egna enheten (T81, T83, T87, T88) så att en enligt situationen lämlig insats görs på platsen. Som enhetchef fungerar också kårchefen, vice kårchefen och skolningscheferna. Denna enhetschefsgrupp bildar också brandkårens befäl som sköter befälsdejoureringen och till den hörande uppgifter (t.ex. brandkårens rutinärenden, alarmsituationer).
Manskapet består av personer som under enhetschefens ledning utför t.ex. rökdykning, röjningsarbeten, släckning, räddning, osv.

För att upprätthålla brand- och räddningsfunktionens färdigheter, övar alarmavdelningen varje veckas torsdag förutom sommaruppehållet (maj - augusti). Under sommaruppehållet ansvarar alarmavdelningen bl.a. för sommardejoureringen vart tredje veckoslut. Dejoureringen börjar på fredag kl. 18 och slutar på söndag kl. 18. Under denna tid är personerna i dejoureringsskiftet lokaliserade på brandstationen och vid behov direkt startklara. Under dejoureringen utförs övningar enligt skolningsplanen.

Kaarinan VPK:s alarmavdelning har också specialiserat sig på vattenförsörjningen, se mera från specialiserings sidan.

Bilder på utrustningen finns till påseende i bildgalleriet.