Damavdelningen

Kvinnorna har varit med i verksamheten, men inte i själva släckningsarbetet, ända från brandkårens början.  I januari 1900 diskuterade man om kvinnorna borde delta i verksamheten med en syjunta. Idén låg i dvala tills man ett år senare grundade en syjunta. Juntan skulle producera produkter, som man sedan kunde använda som vinster i lotterier, vars vinst gick till förmån för brandkåren. Med tiden utvidgades verksamheten till bl.a. att ordna olika fester och samkväm och att servera under dem. Med tiden slocknade den ”officiella” verksamheten, men släckningsmännens fruar deltog i verksamheten genom bl.a. nöjes- och restaurangkommittén.

Den egentliga damavdelningen grundades år 1959. Då den organiserade verksamheten för brandkårsdamer blev riksomfattande 1952, gav detta fart till grundandet av den egna avdelningen. Avdelningen hade ett tjugotal medlemmar från år till år och dess viktigaste uppgift var att stöda brandkårens verksamhet, med föregångarens metoder. I detta lyckades avdelningen väl; till brandkåren har det införskaffats köksredskap, däribland en Pentik kaffeservice, gardiner m.m. Den största införskaffningen torde vara ett piano som den dåvarande damavdelningen gjorde. Än i denna dag står pianot elegant i styrelserummets hörn och klingar vackert!

Till dagens damavdelnings verksamhet hör mycket mer än att sticka sockor. Vi strävar efter att utöva olika slags motionsformer och fundera på sunda livsvanor. Kvinnorna deltar i mångsidiga kurser, ordnade av SPEK och Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry, deltar också i brandkårsungdomarnas läger. Kvinnorna övar sig också i förstahandssläckning och första hjälp samt deltar i Frivilliga Räddningstjänstens efterspaningsövningar och alarm. Tanken om att stöda den övriga brandkårsverksamheten lever starkt kvar ännu. Veterandamerna samlas på dagarna och de yngre damerna under kvällar och veckoslut.

En bild av damavdelningen, var de sitter i sina festkläder.

Damavdelningen består idag av 29 kvinnor, av dem deltar sju i den operativa verksamheten.